Plan 01

Bắt đầu từ
75,000đ
1 tháng

1 x Intel Platinum 8272CL
1 GB Ram DDR4 ECC
20 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 02

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

1 x Intel Platinum 8272CL
2 GB Ram DDR4 ECC
25 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 03

Bắt đầu từ
140,000đ
1 tháng

2 x Intel Platinum 8272CL
2 GB Ram DDR4 ECC
25 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 04

Bắt đầu từ
180,000đ
1 tháng

2 x Intel Platinum 8272CL
4 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 05

Bắt đầu từ
210,000đ
1 tháng

3 x Intel Platinum 8272CL
3 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 06

Bắt đầu từ
270,000đ
1 tháng

3 x Intel Platinum 8272CL
6 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 07

Bắt đầu từ
280,000đ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
4 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 08

Bắt đầu từ
320,000đ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
6 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 09

Bắt đầu từ
360,000đ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
8 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 10

Bắt đầu từ
460,000đ
1 tháng

6 x Intel Platinum 8272CL
8 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 11

Bắt đầu từ
540,000đ
1 tháng

6 x Intel Platinum 8272CL
12 GB Ram DDR4 ECC
50 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 12

Bắt đầu từ
640,000đ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
12 GB Ram DDR4 ECC
50 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 13

Bắt đầu từ
720,000đ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
16 GB Ram DDR4 ECC
60 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 14

Bắt đầu từ
880,000đ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
24 GB Ram DDR4 ECC
70 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 15

Bắt đầu từ
900,000đ
1 tháng

10 x Intel Platinum 8272CL
20 GB Ram DDR4 ECC
70 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 16

Bắt đầu từ
960,000đ
1 tháng

12 x Intel Platinum 8272CL
18 GB Ram DDR4 ECC
80 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 17

Bắt đầu từ
1,280,000đ
1 tháng

16 x Intel Platinum 8272CL
24 GB Ram DDR4 ECC
100 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 18

Bắt đầu từ
1,440,000đ
1 tháng

16 x Intel Platinum 8272CL
32 GB Ram DDR4 ECC
100 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 19

Bắt đầu từ
1,800,000đ
1 tháng

20 x Intel Platinum 8272CL
40 GB Ram DDR4 ECC
120 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 20

Bắt đầu từ
2,480,000đ
1 tháng

24 x Intel Platinum 8272CL
64 GB Ram DDR4 ECC
150 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro