NVME 1 GB

50,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 1 Core
  RAM: 1 GB
  Disk: 1 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 2 GB

65,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 1 Core
  RAM: 1 GB
  Disk: 2 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 5 GB

100,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 2 Core
  RAM: 2 GB
  Disk: 5 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 10 GB

150,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 2 Core
  RAM: 3 GB
  Disk: 10 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 20 GB

240,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 3 Core
  RAM: 3 GB
  Disk: 20 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 50 GB

400,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 3 Core
  RAM: 4 GB
  Disk: 50 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 100 GB

750,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 4 Core
  RAM: 4 GB
  Disk: 100 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 200 GB

1,300,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 4 Core
  RAM: 6 GB
  Disk: 200 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 500 GB

2,500,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 6 Core
  RAM: 8 GB
  Disk: 500 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 1 TB

4,500,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 8 Core
  RAM: 10 GB
  Disk: 1000 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro